Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chửc bộ máy của
Trung tâm Y tế huyện
Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-SYT ngày 17/12/2018
của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí pháp lý

 1. Trung tâm Y tế huyện Minh Long là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm Y tế huyện Minh Long chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tô chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Trung tâm Y tế huyện Minh Long có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân;
 2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống

 

ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuât, kinh doanh thực phâm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phâm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

 1. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của câp có thâm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường họp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điêu trị, chăm sóc, phục hôi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyên theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
 2. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.
 3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản; quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục ĐS-KHHGĐ phân công; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản; tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS; quản lý cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản; thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.
 4. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
 5. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
 6. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với trạm y tế xã, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học trên địa bàn huyện.
 7. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong

 

đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghê khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

 1. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuôc, văc xin, sinh phâm y tê, hóa chât, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân câp của Sở Y tê và quy định của pháp luật.
 2. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân câp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thê theo quy định của pháp luật; thực hiện kết họp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
 3. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tố chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị Y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiên cửu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
 5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU T CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ

NGUỒN TÀI CHÍNH

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm:
 1. Trung tâm Y tế huyện Minh Long có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc:
 • Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế.
 • Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công.
 1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Long thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.
 1. Các phòng chức năng:

 

 1. Phòng Phòng Kế hoạch - Tài Chính - Tổ chức - Hành chính;
 2. Phòng Điều dưỡng;
 3. Phòng Dân số.
 1. Các khoa chuyên môn:
 1. Khoa Khám bệnh- cấp Cứu và Chống độc.
 2. Khoa Nội tổng họp - Truyền Nhiễm.
 3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Nhi.
 4. Khoa Ngoại tổng họp - Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt.
 5. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
 6. Khoa Dược - Cận Lâm sàng.
 7. Khoa Kiểm soát bệnh tật, Y tế công cộng và HIV/AIDS.
 8. Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng.
 1. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện:
 1. Trạm Y tế xã Long Môn;
 2. Trạm Y tế xã Long Mai;
 3. Trạm Y tế xã Long Hiệp;
 4. Trạm Y tế xã Long Sơn;
 5. Trạm Y tế xã Thanh An.

Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 5. Số lượng người làm việc

 1. Hàng năm, trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm Y tế (bao gồm các Trạm Y tế xã), Sở Y tế xác định và phân bổ số lượng người làm việc của Trung tâm Y tê huyện Minh Long năm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tê được cấp có thẩm quyền giao.
 2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Y tế huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của Trung tâm Y tế huyện Minh Long, bao gồm:

 1. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm:

 

 1. Kinh phí bảo đảm các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp do nhà nước quy định (trừ những khoản đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật);
 2. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã và y tế thôn, bản;
 3. Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng của Trung tâm;
 4. Kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với phần chi phí chưa kết cấu vào giá dịch vụ;

đ) Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi không thường xuyên;

 1. Kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để bảo đảm hoạt động của Trung tâm theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 1. Kinh phí sự nghiệp y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình.
 2. Kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình.
 1. Nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực y tế - dân số; nguồn thu phí, lệ phí từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Nguồn tài chinh, tài sản của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án ODA, các nguồn kinh phí họp pháp khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

MÓI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Quan hệ công tác với Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung ương

 1. Trung tâm Y tế huyện Minh Long chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chât của Sở Y tê; kịp thời tham mưu, đề xuất Sở Y tế chỉ đạo, giải quyết các nội dung công việc liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
 2. Trung tâm Y tế huyện Minh Long chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương.

b) Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị cho Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh (theo quy định chuyên ngành, nếu có) theo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

Điều 8. Quan hệ công tác với ƯBND huyện Minh Long

 1. Trung tâm Y tế chịu sự chỉ đạo, điều hành về mặt quản lý Nhà nước trên địa bàn của UBND huyện theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đê xuât ƯBND huyện chỉ đạo, giải quyết các nội dung công việc liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
 2. Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị cho UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện) theo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

Điều 9. Quan hệ công tác với Phòng Y tế và các ban, ngành trên địa bàn huyện Minh Long

 1. Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm với Phòng Y tê huyện (để tổng hợp báo cáo ƯBND huyện) theo quy định và báo cáo đột xuất khi có công việc khẩn cấp.
 2. Phối họp với Phòng Y tế và các ban, ngành có liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn huyện Minh Long.

Điều 10. Quan hệ công tác với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm phối hp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trên địa bàn; tổ chức thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về bảo hiểm y tế; tổ chức ký hợp đồng và thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

T CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế

 1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Minh Long.
 2. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng và đơn vị y tê trực thuộc Trung tâm Y tế trình Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định theo phân cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.
 3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
 4. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị, Giám đốc Trung tâm Y tế trình Sở Y tế xem xét, quyết định theo phân cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các phòng chức năng, khoa chuyên môn, đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có những điều khoản cần phải thay đổi cho phù họp với quy định của pháp luật hoặc của cấp có thẩm quyền thì Giám đốc Trung tâm Y tế có trách nhiệm tổng hp, báo cáo Sở Y tê xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.