Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Minh Long

1. BsCKI.Đinh Muôn - Bí thư Chi bộ Y tế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Long

Số điện thoại: 0914.749.538 - 0976.960.557

Email: dinhmuonlm@gmail.com

 

2. BsCKI.Trần Đặng Giao - P Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Long

Số điện thoại: 088.852.7379

Email: giaophilip@gmail.com